Make your own free website on Tripod.com

Berus v. Pagodenburg
Boran v. Pagodenburg

Uri v. Franckenhorst Ero v. Franckenhorst Chico v. Forell Odin v. Forell
Cita Germania
Amarilda v.d. Wachenburg Ero v. Eichenhain
Costa v. Eichenhain
Ira v. Franckenhorst Arro v. Buchenberg Casar v. Beelen
Ira v. Rotbachtal
Olive of Bamby's Pride Odin v. Forell
Rita v. Forell
Quarta v. Eschenhof Candy v.h' Smeulveen Don Dayan v. Franckenhorst Bryan v. Forell
Olive of Bamby's Pride
Centa v. Eschenhof Bonni v. Forell
Fee v. Hagenstern
Athene v. Nymphenburg Eick v. Eschenhof Flint v. Forell
Fee v. Hagenstern
Cora v.d. Brunnenstadt Lux v. Steinweg
Gitta v. Hessenland