Make your own free website on Tripod.com

Quarta v. Eschenhof
Questo v. Eschenhof

Candy v.h' Smeulveen Don Dayan v. Franckenhorst Bryan v. Forell Vello v. Fürstenfeld
Kira v. Romberg
Olive of Bamby's Pride Odin v. Forell
Rita v. Forell
Centa v. Eschenhof Bonni v. Forell Vello v. Fürstenfeld
Kira v. Romberg
Fee v. Hagenstern Chico v. Forell
Sonja v.d. Brünoburg
Athene v. Nymphenburg Eick v. Eschenhof Flint v. Forell Chico v. Forell
Kira v. Romberg
Fee v. Hagenstern Chico v. Forell
Sonja v.d. Brünoburg
Cora v.d. Brunnenstadt Lux v. Steinweg Prins v. Forellenbosche
Conny v. Steinweg
Gitta v. Hessenland Vello v. Fürstenfeld
Daisy v. Hessenland