Make your own free website on Tripod.com

Tanja v.d. Kunnemaborgh

Candy v.h' Smeulveen Don Dayan v. Franckenhorst Bryan v. Forell Vello v. Fürstenfeld
Kira v. Romberg
Olive of Bamby's Pride Odin v. Forell
Rita v. Forell
Centa v. Eschenhof Bonni v. Forell Vello v. Fürstenfeld
Kira v. Romberg
Fee v. Hagenstern Chico v. Forell
Sonja v.d. Brünoburg
Toba v. Haliwolwi Miko v. Fürstenfeld Bordo v. Fürstenfeld Lump v. Hagenstolz
Inka v.d. Nordburg
Citta v. Fürstenfeld Lump v. Hagenstolz
Carmen v. Felsingpass
Tasja v. Haliwolwi Hertog Buco v. Stoltenburg  
 
Astrida