Make your own free website on Tripod.com

Bordo v. Fürstenfeld

Lump v. Hagenstolz Alf v. Hagenfreund Alex v. Kleinwaldheim Ajax v. Simbach
Carola v. Südharz
Amsel v. Hagenstolz  
 
Dina v. Klockenhof Alex v. Kleinwaldheim Ajax v. Simbach
Carola v. Südharz
Addi v. Hagenstolz  
 
Inka v.d. Nordburg Nord Germania Casar v. Klockenhof Alex v. Kleinwaldheim
Addi v. Hagenstolz
Ester Germania  
 
Edda v.d. Nordburg Bordo v. Angelburg  
 
Anita v. Sundrnkap