Make your own free website on Tripod.com

Hertog Alpha v. le Dobry

Don Dayan v. Franckenhorst Bryan v. Forell Vello v. Fürstenfeld Bordo v. Fürstenfeld
Citta v. Fürstenfeld
Kira v. Romberg Bingo v. Dornberg
Ilka v. Romberg
Olive of Bamby's Pride Odin v. Forell Falko v. Hagenstolz
Iris v. Forell
Rita v. Forell Arco of Fayette Corner
Cita Germania
Tanja v.d. Kunnemaborgh Candy v.h' Smeulveen Don Dayan v. Franckenhorst Bryan v. Forell
Olive of Bamby's Pride
Centa v. Eschenhof Bonni v. Forell
Fee v. Hagenstern
Toba v. Haliwolwi Miko v. Fürstenfeld Bordo v. Fürstenfeld
Citta v. Fürstenfeld
Tasja v. Haliwolwi Hertog Buco v. Stoltenburg
Astrida