Make your own free website on Tripod.com
ebtenyésztõkklubegyesület

VIII. sz. melléklet :

VIII/1.

Belépési nyilatkozatAlulírott …………………………….. , ……………………………… alatti lakos kijelentem, hogy a Bull-típusú Terrierek Magyarországi Klubja célkitûzéseit megismerve, be kívánok lépni a szervezetbe.

A klub elõírásait, szabályzatait magamra nézve kötelezõnek fogadom el, különös tekintettel a BTMK tagok etikai kódexére. Tudomásul veszem, hogy a klub illetékes szervei ezen szabályok, elõírások megszegése esetén eljárást indítanak ellenem, mely eljárás eredményét elfogadom.

Kelt: ………………….……………….

………………………………………belépõ tag

- o -

VIII/2.

FEDEZTETÉSI IGAZOLÁS


Alulírott kantulajdonos igazolom, hogy ….………………………………………… fajtájú,

…………………………… nevû kan kutyám befedezte a ….………………………… nevû szuka kutyát ………………………………………….-n. Ezen dokumentumot a fedezés tényének igazolásaként, az utódoknak a BTMK által vezetett Bull-típusú Terrier Ebtörzskönyv megfelelõ kötetébe való bejegyeztetés céljából bocsátottam a tenyésztõ szukatulajdonos rendelkezésére.


A kan adatai: A szuka adatai:
Név: ……………………………………………… ………………………………………………
Született: ……………………………………………… ………………………………………………
Színe és jegyei: ………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………
Törzskönyvi szám: ……………………………………………… ………………………………………………
Tulajdonos: ……………………………………………… ………………………………………………
TA eredményei: ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
TA-vizsga helye: ……………………………………………… ………………………………………………
idõpontja: ……………………………………………… ………………………………………………
Kiállítási címek: ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

A köztünk létrejött megállapodásnak megfelelõen, a fedeztetési szolgáltatás ellenértéke …………………………………, amit a tenyésztõ ……………………………-ig ad át részemre.

Aláírásunkkal igazoljuk, hogy a fentiek a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: …………………….………………….

………………………………
kantulajdonos
………………………………
szukatulajdonos

- o -

VIII/3.

ALOMBEJELENTÕ


Alulírott …………………………………. , mint a BTMK elismert tenyésztõje bejelentem, hogy …………………………… tenyészetemben ………………………-n …………… kiskutya született az alábbi megoszlás szerint: …….... kan, ………szuka.

FAJTA: …………………………………

Az apaállat neve: …………………………………. Tkv. Sz.: ……………………………….

Színe, jegyei: ……………………………………… TA-vizsga :……………………………..

Teljesítményvizsgálati eredményei: ……………………………………………….………………………………………………………………………………………...

Az anyaállat neve: ………………………………. Tkv. Sz.: ……………………………….

Színe, jegyei: ……………………………………… TA-vizsga: ……………………………..

Teljesítményvizsgálati eredményei: ……………………………………………….………………………………………………………………………………………...

UTÓDOK

Neve Színe, jegyei Száma, kódja     Neve Színe, jegyei Száma, kódja

Kanok:                                                                  Szukák:

1. …………………………………………… 1. ………………………………………………

2. …………………………………………… 2. ………………………………………………

3. …………………………………………… 3. ………………………………………………

4. …………………………………………… 4. ………………………………………………

5. …………………………………………… 5. ………………………………………………


Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


…………………………………elismert tenyésztõ


- o -


VIII/4.

ALOMELLENÕRZÉSI JEGYZÕKÖNYV


Alulírott ……………………………………….. alomellenõr, a BTMK megbízásából ellenõrzést végeztem az alábbi napon és helyen ……………………………... tenyésztõnél.

A tenyésztõ a jelen Jegyzõkönyv mellékletét képezõ Alombejelentõ eredeti példányán ……………………….-n bejelentette …….. db ………………………….. fajtájú kiskutya születését. A kiskutyák az ellenõrzés napján ……………………… korúak.

1., A fedeztetés idõpontja:

2., Az ellés idõpontja:

3., A bejelentett utódok száma:

4., A megtekintett utódok száma:

5., A megtekintett utódok fajtaazonossága a.) megállapítható b.) nem állapítható meg (a kívánt rész aláhúzandó)

6., A bejelentett utódok neme, színe, jegyei:

Kan: 1. …………………………… Szuka: 1. ………………………………

2. …………………………… 2. ………………………………

3. …………………………… 3. ………………………………

4. …………………………… 4. ………………………………

5. …………………………… 5. ………………………………

7., Elhullás:

8., Az állatok egészségi állapota, elhelyezése: a.) kifogástalan b.) megfelelõ c.) nem kielégítõ (a kívánt rész aláhúzandó)

Az alomellenõrzés során az Alombejelentõ adataival összevetettem a megtekintett állapotot és mindent rendben találtam. Az utódok a benyújtott dokumentumok alapján törzskönyvezésre alkalmasak.

Az alomellenõrzés során a megtekintett állapot miatt kifogást emeltem a ………………………………………………………… kapcsolatban. Az utódok törzskönyvezését a.) javaslom b.) nem javaslom. (a kívánt rész aláhúzandó)


Kelt: …………………………………….

……………………………………… alomellenõr

- o -


VIII/5. SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

Vissza