Make your own free website on Tripod.com
ebtenyésztőkklubegyesület

V. sz. melléklet :

A BTMK Törzskönyvi Szabályzata

1., A BTMK Ebtörzskönyve

A BTMK Ebtörzskönyvét a BTMK azért vezeti, hogy a klub által gondozott fajtakör - amerikai staffordshire terrier, angol bullterrier, miniatűr bullterrier, Boston terrier, staffordshire bullterrier – egyedeinek tenyésztési, teljesítményvizsgálati és minősítési dokumentálása a nevezett fajták anyaországi fajtaklubjai és az FCI előírásainak megfelelően történjen. Ezen fajták számára Magyarországon kizárólag a BTMK jogosult Törzskönyv vezetésére.

A BTMK Ebtörzskönyvének vezetése kizárólag a BTMK mindenkori székhelyén, a törzskönyvvezetési felelős és megbízott munkatársai által történik.

2., A BTMK Ebtörzskönyvének formája

A BTMK Ebtörzskönyvének vezetése kartoték, valamint annak alapján számítógépes nyilvántartás és lemez ( floppy vagy CD ) formájában történik. Az adathordozók egyeztetése a kartoték és a számítógépes nyilvántartás esetében minden adatváltozásnál, a lemez esetében havonta egyszer történik.

Az adatváltozás hitelesítése mindenkor a törzskönyvvezetési felelős feladata. Az évenkénti hitelesítést a klub elnöke és a tenyésztésvezető végzi el.

3., A BTMK Ebtörzskönyvének szerkezete

A BTMK Ebtörzskönyve a fajtánkénti megoszlás alapján öt kötetből áll. Ezek :

I., Amerikai staffordshire terrier kötet

II., Angol bullterrier kötet

III., Miniatűr bullterrier kötet

IV., Boston terrier kötet

V., stafforshire bullterrier kötet

4., A BTMK Ebtörzskönyvének tartalma

A BTMK Ebtörzskönyve tartalmazza az eb :

5., A BTMK Ebtörzskönyvének Főtörzskönyvi Része

A BTMK Ebtörzskönyvének kötetei kizárólag főrészt tartalmaznak, mivel a klub a tenyészcél érdekében bizonytalan származású ( pl.: a MEOE által korábban B-törzskönyvvel ellátott ) egyedek tenyésztésbe vételét nem engedélyezi. Ugyanígy nem kerülhetnek tenyészminősítésre és a törzskönyvbe való bejegyzésre olyan egyedek és azok utódai, melyek esetében legalább három generációig visszamenőleg nem ismert és hitelt érdemlően nem igazolt az ősök kiléte. A BTMK hitelt érdemlő okiratként kizárólag az AKC, BKC, vagy FCI-tagszervezetek által kiállított származási igazolást fogadja el.

6., A törzskönyvbe való bejegyzés feltételei

Az utódok Törzskönyvbe való bejegyzésekor be kell tartani a következőket :

6/a., Az elismert tenyésztőre vonatkozó előírások

A BTMK Ebtörzskönyvébe csak elismert tenyésztő tenyészetében született utódok kerülhetnek bejegyzésre. Elismert tenyésztővé az válhat, aki a BTMK tagja, vállalja a BTMK TAEK-ban és BTMK ETEK-ben ( lásd a VI/1-2. Sz. mellékletet ) foglaltak betartását, és elismert tenyésztőként regisztráltatja magát a BTMK központi irodájánál.

Ennek formája : nyilatkozat a fentiek vállalásáról, és kérelem az elismert tenyésztőként való regisztrálásra. Az elismert tenyésztőként való regisztrálás egyszeri díjköteles. Az elismert tenyésztőnek kennelnévvel kell rendelkeznie.

Az elismert tenyésztő státus egyénre szól, másra át nem ruházható. Megszűnése lehetséges egyéni kérelem alapján, a tenyésztő elhalálozása okán, illetve a BTMK TAEK és a BTMK ETEK pontjainak megszegése miatt, a BTMK Etikai Bizottságának döntése alapján.

6/b., A Tenyésztési Szabályzat előírásai

( Lásd IV. sz. melléklet )

6/c., A tenyésztési dokumentációra vonatkozó előírások

6/c/I. A tenyésztési dokumentáció részei

I/I. A tenyésztő részéről :

1., Fedeztetési igazolás : a pároztatás időpontját, a párosított egyedek és tulajdonosaik adatait tartalmazza. A fedeztetési igazolást két példányban kell kitölteni, s mindkét kutyatulajdonosnak aláírásával kell hitelesítenie.

2., Alombejelentő : az utódok születésének időpontját, valamint a két szülő és tulajdonosaik adatait tartalmazza. Az alombejelentőn külön-külön fel kell tüntetni a kiskutyák nemét, színét, jegyeit. Az alombejelentőt is két példányban kell kitölteni, de csak a tenyésztőnek kell aláírásával hitelesítenie.

3., A szülők származási lapja : a származás igazolását szolgálja a fedeztetési igazolás mellékleteként, illetve az adatok egyeztetésében.

4., A szülők Eredményfüzete : a szülők összes teljesítményvizsgálati eredményét tartalmazva segíti az utódok törzskönyvi osztályba való besorolást, a központi adattárban szereplő adatok egyeztetésével.

5., A szülők tenyészosztályba való besorolásáról szóló bizonyítványok : segíti az utódok törzskönyvi osztályba való besorolást, a központi adattárban szereplő adatok egyeztetésével.

6., Kennelnév igazolás : A kennelnév kiváltásáról a tenyésztő igazolást kap. Ez tartalmazza a tenyésztő adatait, a tenyészteni kívánt fajtát, a pontos kennelnevet és a kennelnév kódját.


Kennelnév kiváltása csak a BTMK elismert tenyésztői számára lehetséges. Kiváltása egyszeri díjköteles. A kennelnév több – közös tenyésztési munkát folytató – személyé is lehet. A kennelnév nyilatkozattal, valamint a BTMK központi irodájához eljuttatott kérelemmel másik személyre ( személyekre ) átruházható. Amennyiben a tenyésztőt az Etikai Bizottság kizárja az elismert tenyésztők közül, a kennelnév az elismert tenyésztői státus szüneteltetéséig nem használható, illetve végleges kizárás esetén törlésre kerül.

7., Tagsági igazolvány : igazolja, hogy a tenyésztő a BTMK tagja.

8., A törzskönyvezés költségeinek befizetését igazoló csekkszelvény : igazolja, hogy a tenyésztő befizette a klub részére a törzskönyvezés költségeit.


Az adott évre szóló tagsági díjat a megelőző év december 31-ig kell befizetni a klub pénztárában vagy postai csekken. Ilyen csekket a regisztrált tagok minden év végéig automatikusan, a belépni szándékozók pedig kérésre kapnak.

Az 1-2., pontokban szereplő dokumentumok kivételével a tenyésztőnek másolat formájában kell biztosítania a tenyésztési dokumentáció részeit a központi iroda illetve az alomellenőr részére.

I/II. A BTMK részéről :

1., Alomellenőrzési jegyzőkönyv : tenyésztési felelős megbízottja alomellenőrként tölti ki az alom helyszíni megtekintése után. Melléklete a fedeztetési igazolás és az alombejelentő egy-egy példánya.

2., Alomellenőrzési igazolás : az Alomellenőrzési jegyzőkönyv és mellékletei alapján a tenyésztési felelős tölti.

6/d., Az alombejelentésre vonatkozó előírások

1., A fedeztetés bejelentése : a tenyésztő a fedeztetést követő 7 napon belül köteles a Fedeztetési igazolás egy példányát a központi iroda részére megküldeni. A fedeztetés időpontja itt a tenyésztő és a szülők adataival együtt regisztrálásra kerül a “Várható szaporulat” rovatban.

A tenyésztőnek kötelessége értesíteni a klubot a fedeztetés eredményéről. Amennyiben a tenyésztő a megfelelő idő ( 5-9 hét ) bejelenti, hogy a fedeztetés eredménytelen volt, illetve a 2., pontban megjelölt dokumentumok időben nem érkeznek meg időben, az adatok a “Várható szaporulat” rovatból törlésre kerülnek.

2., A szaporulat bejelentése : a tenyésztő az ellést követően legkésőbb 15 nappal az Alombejelentő és az 6/b/I. 3-8. Pontjaiban szereplő dokumentumok beküldésével bejelentenie a szaporulatot a BTMK központi irodájánál.

A szaporulat legkésőbb a 8 hetes életkorig jelenthető be regisztrálásra.

A bejelentést követően a központi iroda megkezdi az adatok egyeztetését, egyidejűleg értesíti az alomellenőrt. Számára másolatban biztosítja a Fedeztetési igazolást és az Alombejelentőt.

6/e., Az alomellenőrzésre vonatkozó előírások

1., Az alomellenőrzés végrehajtása : az alomellenőr a központi iroda értesítését követően azonnal ( telefon vagy levél formájában ) felveszi a kapcsolatot a tenyésztővel. Megállapodnak az ellenőrzés időpontjában, melynek javasolt időpontja a 4-5 hetes életkor.

A megbeszélt időpontban az alomellenőr megtekinti az anyaállatot és az utódokat. A Fedeztetési igazolás és Alombejelentő tenyésztőnél lévő eredeti példányait összeveti a nála lévő másolati példányokkal. Egyezteti a fedeztetés időpontját az ellésével, megbecsüli a kiskutyák életkorát. Az utódokat egyenként beazonosítja nem és szín, jegyek tekintetében.

Amennyiben az alomellenőr az utódok(on) a tenyésztésből kizáró okot vesz észre ( pl.: színhiba, süketség, stb.), “Törzskönyvezésre alkalmatlan” bejegyzést tesz az Alomellenőrzési Jegyzőkönyvben az adott utód(ok) rovatában. Ellenkező esetben “Törzskönyvezésre alkalmas” minősítést tesz.

Valamennyi észrevételét regisztrálja az Alomellenőrzési Jegyzőkönyvben, különös tekintettel a kutyák állapotára, az elhelyezés körülményeire, az egészségügyi papírok meglétére. Az Alomellenőrzési Jegyzőkönyvet saját kezűleg aláírja, majd aláíratja a tenyésztővel. Az ellenőrzést követően az alomellenőr a Jegyzőkönyvet a Fedeztetési igazolással és az Alombejelentővel együtt eljuttatja a központi irodához.

2., Az alomellenőrzés akadályoztatása esetén alkalmazandó eljárás : amennyiben a személyes megtekintés bármilyen okból akadályba ütközik, a tenyésztőnek egy színes fényképet vagy VHS-videofelvételt kell a központi irodába eljuttatni a mellékletekkel ( Fedeztetési igazolás, Alombejelentő eredeti példánya ) együtt. A felvételen az anyaállatnak és az összes kölyöknek egyidejűleg kell beazonosíthatóan látszania.

Az alomellenőrzés végrehajtására a tenyésztő ebben az esetben egy állatorvost kér fel. Az állatorvosnak nyilatkozattal kell igazolnia, hogy az Alombejelentő adatainak megfelelőek az utódok, illetve a felvételen szereplő anyaállat és kiskutyák azonosak az alombejelentőn szereplőkkel.

6/f., Az adategyeztetésre és –feldolgozásra vonatkozó előírások

1., Adategyeztetés : a központi iroda a tenyésztőtől kapott adatokat összeveti az Alomellenőrzési Jegyzőkönyv és a központi nyilvántartás adataival. A bejegyzést meg kell tagadni, ha :

Amennyiben a fenti körülmények bármelyike fennáll, a bejegyzést meg kell tagadni. Egyidejűleg a tenyésztőt fel kell szólítani hiánypótlásra, pontosításra. Ha az adatok nyilvánvaló manipulálásának gyanúja fennáll, vagy az alomellenőr kifogásokat emelt a tartási, stb. körülmények ellen, a Fegyelmi Bizottságot és az Etikai Bizottságot bevonva az ügyet ki kell vizsgálni. Az adatokat ezesetben a “Várható Szaporulat” tárolóból selejtezni kell.

2., Adatfeldolgozás : amennyiben a szülők megfelelnek a tenyésztésbe vétel szabályainak, a tenyésztő által közölt adatok mindenben egyeznek, és az alomellenőr is “Törzskönyvezésre alkalmas” minősítéssel élt, az utód(ok) törzskönyvi bejegyzésre kerülnek a szülők tenyészosztályi besorolása alapján.

7., A törzskönyvi osztályok

A szülők tenyészosztályba történt besorolása az utódok törzskönyvi regisztrálásánál az alábbiak szerint játszik szerepet :


Az egyed törzskönyvön belüli osztályba sorolását a szülők tenyészosztályba való besorolása határozza meg. A származási igazolás kiállítása az egyed törzskönyvi besorolása alapján történik.

A törzskönyvi osztályok és a származási igazolások kategóriái:

kategóriába. Számukra a BTMK aranyszínű “Registration of Merit” származási igazolást

állít ki.

a BTMK aranyszínű “ Gold Certificate of Merit” származási igazolást állít ki.

Számukra a BTMK kékszínű “Blue Certificate of Merit” származási igazolást állít ki.

A törzskönyvi osztályba való besorolásnál a két szülő tenyészosztályba való besorolása közül az alacsonyabb rangú kerül figyelembevételre. Példa : egy prémium osztályú kan és egy II. osztályú szuka utódai a BTMK Ebtörzskönyvének megfelelő kötetében a II. kategóriába kerülnek bejegyzésre, és mint ilyenek, “Silver Certificate of Merit” származási igazolást kapnak.

Amennyiben az egyed szüleinek tenyészosztályba való besorolása olymódon változott, hogy az az ő törzskönyvi osztályba való besorolását is megváltoztatta, az egyed átsorolásra kerül a megfelelő osztályba. Ennek alapján új származási lap kerül kiállításra a régi egyidejű visszavonása mellett.

A törzskönyvi osztályba való besorolás megváltoztatását a tulajdonos kérheti a központi irodához eljuttatott dokumentumok alapján. Ezek az egyed eredeti származási igazolása és a szülők tenyészosztályba való besorolásáról kiállított bizonyítványok fénymásolata. Az egyed új törzskönyvi osztályba való besorolása és a származási igazolás kiállítása a törzskönyvvezetési felelős feladata.

8., A származási igazolás kiállítása

Amennyiben az utódok bejegyzésre kerültek a BTMK Ebtörzskönyvének megfelelő kötetébe, számukra a törzskönyvi adatok és a törzskönyvi osztályba való besorolás alapján Származási igazolás kerül kiállításra.

A Származási igazolást nyilvántartásba kell venni.

A származási igazolás tartalmazza :


A Származási igazolást a központi iroda állítja ki a törzskönyvvezető ellenőrzésével. A kiállított származási igazolást a törzskönyvvezető és a tenyésztési felelős kézjegyével és bélyegzővel hitelesíti.

Származási lap másolata kiállítható az eredeti elvesztése, megrongálódása esetén a tulajdonos kérelme alapján. A másolaton fel kell tüntetni az eredeti példány sorszámát, a kiállítás dátumát és a kiállítás okát. A másolatra ugyanazok a rendelkezések vonatkoznak, mint az eredeti Származási igazolásra.

Származási igazolás visszavonható, ha a tenyésztési információ hitelességét illetően visszamenőleg kétely merült fel.

9., Adatváltozás

A BTMK Ebtörzskönyvének és a származási igazolás adatainak megváltozása a következők miatt következhet be :

A fentiek bejelentése a tulajdonos kötelessége. A bejelentés és a szükséges csatolandó dokumentumok ( a tulajdonos nyilatkozata a változás alapjának valós voltáról, a szülők új tenyészosztályi besorolását igazoló bizonyítvány, adásvételi szerződés illetve az előző tulajdonos nyilatkozata az eb eladásáról, ajándékozásáról ) alapján a BTMK központi irodája elvégzi a szükséges adatmódosítást a nyilvántartásokban.

A módosításoknak megfelelően a központi iroda új származási igazolást állít ki az előző pontban foglaltak alapján. A régi származási igazolást a központi iroda minden esetben bevonja.

Az adatváltoztatás díjköteles. A díj befizetéséről szóló csekkszelvény másolata a csatolandó dokumentumok része.

10., Honosítás

Amennyiben a BTMK tagja egy külföldön vásárolt vagy ajándékba kapott egyedet Magyarországon hivatalosan tenyészteni vagy a BTMK illetve a MEEOEEKSz által rendezett kiállításra nevezni kíván, honosíttatnia kell a BTMK által. A honosítás alapja minden esetben az egyed származási országában FCI, AKC vagy BKC tagszervezet által kiállított származási igazolás.

A honosítás egyben magában foglalja egy BTMK származási igazolás kiállítását, vagyis az egyed a BTMK Ebtörzskönyvének megfelelő kötetébe való regisztrálását. A honosítást a BTMK egy származási igazolás kiállításának díjáért végzi.

11., Exportpedigré

Amennyiben a BTMK tagja egy ebet külföldre kíván értékesíteni, exportpedigrét kell kiváltania. Ez megegyezik a származási igazolással, annak minden adatát tartalmazza, de kétnyelvű okirat. Az exportpedigré alkalmas arra, hogy az egyedet a fogadó országban honosítsák.


Ha származási igazolás a kölyök részére még nem került kiállításra, a BTMK elismert tenyésztője rögtön kérheti exportpedigré kiállítását.

Az exportpedigré kiállításának tényét és okát, a fogadó ország megjelölésével a Törzskönyvbe az eb adatai mellé fel kell jegyezni.

12., A származási igazolás kezelése

A kiállított származási igazolásokat a klub a területileg illetékes tetoválómesternek küldi el legkésőbb a 7 hetes életkorban. A tenyésztő tőle kapja meg a kiskutyák egyedi megjelölésekor.

Kivételes esetben a tenyésztő kérheti a klubtól, hogy a törzskönyvet hozzá küldjék el. Ilyen eset a honosítás és az exportpedigré kiállítása mellett akkor fordulhat elő, ha a kiskutyát új tulajdonosa nem tetoválással, hanem mikrochippel kívánja egyedileg megjelölni.

Vissza