Make your own free website on Tripod.com
ebtenyésztőkklubegyesület

C., Tenyészalkalmassági vizsga ( TA-vizsga )

A TA-vizsga minősítési rendszere az egyed teljes küllemi, karakteri és fizikai teljesítményének lemérését szolgálja. Ebből a célból több lépcsőben, mindenre kiterjedően vizsgálja az adott egyedet. Ezek a részfelmérések teljes képet ad az adott egyed fenotípusáról, anatómiai felépítéséről, idegrendszeréről és egészségi állapotáról. Ezen jellemzők mind a tenyészthetőség legalapvetőbb feltételei, melyek ismeretének hiányában nem lehet felelősen dönteni a tenyészalkalmasság kérdésében. Ha az egyed a feltételrendszer pontjai közül valamelyiken nem tudja teljesíteni a minimálisan elvárt szintet, a tenyésztésből meghatározott időre vagy végleg kizárásra kerül.


A BTMK a hivatalos standardok és az anyaországi fajtaklubok állománya szintjének többségében megfelelő populációt kíván kialakítani néhány éven belül. Ezért a TA-vizsga az eddigi érvényben volt meglehetősen könnyen átjárható követelményrendszerhez képest rendkívül szigorú szelekciót valósít meg. Ugyanakkor a BTMK vezetősége tisztában van azzal, hogy egy a Magyarországon eddig bevett gyakorlathoz mérten ennyire újszerű alapokon nyugvó szelekció felkészülést igényel. Míg az USÁ-ban, Angliában vagy más nyugat-európai országban évtizedek óta ilyen alapokról végzik a minőségi kutyatenyésztést, addig a hazai tenyésztőknek egy viszonylag rövid időszak áll rendelkezésre felkészülés céljából. Ezt azt jelenti, hogy a TA-vizsga bevezetésének időpontjául – a tenyésztők és kutyatartók teljes körének értesítése után, a felkészüléshez minden szakmai és gyakorlati segítséget megadva – a BTMK 2001. Január elsejét jelöli meg. )

A BTMK TA-vizsga szabályzata

1., Általános rendelkezések

A BTMK saját hatáskörében vagy helyi szervezetei által TA-vizsgákat rendez. Ezekre évente többször, a tagság igényei szerint kerül sor az ország különböző részein.

A TA-vizsgák helyéről a rendezvényt legalább 60 nappal megelőzően értesíteni kell az MEEOEEKSz-t.

2., A részvétel feltételei

A TA-vizsgán csak a BTMK által kiállított vagy honosított származási lappal rendelkező kutyák vehetnek részt. A kutyának a TA-vizsga időpontjában idősebbnek kell lennie 12 hónaposnál.

A kiállításon csak egyedi azonosítóval megjelölt ebek vehetnek részt.

3., Nevezési feltételek

A TA-vizsgára csak előre lehet nevezni, azaz helyszíni nevezés nincs. A nevezési határidő, ami a beérkezés dátumát jelenti, a TA-vizsgát megelőző 30. nap. A tulajdonos a nevezési határidőig nevezheti kutyáját. A késve beérkezett nevezéseket a TA-vizsga szervezője nem veszi figyelembe.

A nevezés beadásával, beküldésével a kutyatulajdonos egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezési díj egyidejű befizetésére. A nevezési díj semmilyen körülmények között nem téríthető vissza.

A nevezési díj mértékét a BTTMK a kiállítási évet megelőző évben közzéteszi, illetve a nevezési felhíváson feltünteti.

A nevezéshez csatolni kell :

A kutyatulajdonos a nevezés beküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el a TA-vizsgaszabályzatot, és vállalja az abban foglaltak betartását.

4., Visszaigazolás

A rendező szervezet a határidőig beérkezett szabályszerű nevezéseket beküldő tulajdonost visszaigazolás formájában értesíti. A visszaigazolás tartalmazza a tulajdonos és a kutya adatait.

5., Kizáró feltételek

Nem nevezhető és a TA-vizsgán nem minősíthető beteg, sérült, nyomorék, vagy mesterségesen megváltoztatott külsejű kutya (ez természetesen nem vonatkozik az amerikai staffordshire terrier esetében a fülvágásra és a Boston terriernél a farok kupírozására). Nem vezethető fel tüzelő vagy láthatóan vemhes (az 5. héttől), illetve szoptatós szuka.

6., A beléptetés szabályai

A TA-vizsga területére csak benevezett, érvényes állategészségügyi papírokkal rendelkező kutya vihető be a kiállítás megkezdése előtt. A szervezőtől kapott visszaigazolást és az oltási papírokat a kutya tulajdonosának belépéskor fel kell mutatnia. Ha ezt nem tudja teljesíteni az ellenőrzéskor, a belépést megtagadják tőle és kutyájától.


A TA-vizsgára benevezett és beengedett kutyával egyetlen felnőtt korú személy jogosult belépésre. A kísérőknek, családtagoknak belépőjegyet kell váltaniuk.

7., A TA-vizsga területén

A kutyatulajdonos köteles betartani a TA-vizsga kezdési időpontját. Gondoskodnia kell arról, hogy a TA-vizsga kezdete előtt kutyájával együtt belépjen a TA-vizsga területére.

A TA-vizsga területén a kutyát szabadon engedni tilos. A kutyát kikötni csak biztonságos, fémből készült kennellánccal szabad. A kutyát felügyelet nélkül magára hagyni csak nagyon indokolt esetben, és csak egészen rövid időre szabad.

A TA-vizsga ideje alatt a TA-vizsga területén és környékén a tulajdonos felelős a kutyája által okozott minden szennyeződés eltakarításáért, és felelős minden néven nevezhető kárért.


Azt a kutyatulajdonost vagy látogatót, aki a TA-vizsgán sportszerűtlen, másokat megbotránkoztató vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, ki kell zárni a további teljesítményvizsgálatból és a TA-vizsga területéről el kell távolítani. Az ilyen személyt, amennyiben a BTMK tagja, fegyelmi eljárás alá kell vonni.

8., A TA-vizsga alatt

A kutyatulajdonos felelőssége, hogy kutyájával a TA-vizsga különböző állomásain időben megjelenjen. A TA-vizsga menetéről, a különböző teljesítményvizsgálatok idejéről a TA-vizsga ideje alatt a központi hangosbeszélőn folyamatos tájékoztatás hallható. A ringek környékén a ringtitkár tájékoztatását kell figyelni.

A bírói ringben a teljesítményvizsgálat megkezdését követően csak a bíró, a ringtitkár és az írnok, esetleg a bíró további segítői tartózkodhatnak. Kivételt képez az MEEOEEKSz elnöke, a Szövetség Munkabírói Testületének elnöke, a BTMK elnöke, a kiállítás vezető bírója, vagy ezen személyek megbízottja. Ezek a személyek nem avatkozhatnak bele a teljesítményvizsgálat menetébe.

A bírói ringben és annak közvetlen környékén a bíró, és rajta keresztül a ringtitkár tartja fenn a teljesítményvizsgálat zavartalan lefolytatásához szükséges körülményeket. Utasításaikat, kéréseiket a kutyatulajdonosoknak és a látogatóknak tiszteletben kell tartaniuk.

A TA-viszgán csak a katalógusban, vagy annak kiegészítésében szereplő kutyák kerülhetnek teljesítményvizsgálatra.

Az olyan kutyák, melyek agresszív viselkedésükkel akadályozzák a teljesítményvizsgálat zavartalanságát, és veszélyeztetik a többi kutya, kutyatulajdonos vagy a bíró és segítői testi épségét, kizárásra kerülnek.

A kutyatulajdonos köteles a kutyája által kapott eredményt, minősítést regisztráltatni a származási lap hátoldalán vagy az eb teljesítményfüzetében.

9., A TA-vizsga menete

9/I. Küllemi teljesítmény lemérése

a., Egyedi azonosítás

A küllembíró vagy segítője egyezteti a származási lapon szereplő azonosító adatokat (nem, szín, azonosító szám, tulajdonos személye) az állat jellemzőivel és tetoválási számával, vagy mikrochipjének adataival.

b., Csípőízületi ( HD ) röntgen értékelés

A bull-típusú terrierek közül különösen az amerikai staffordshire terrier és az angol bullterrier hazai állománya sújtott a csípőízületi diszpláziától. Ezért a TA-vizsgán való részvétel feltétele egy hiteles csípőízületi röntgen és értékelésének bemutatása. A TA-vizsgán csak a közepesnél nem súlyosabb értékelést kapott egyedek kaphatnak “tenyészthető” minősítést. A HD-röntgen értékelése feljegyzésre kerül a TA-vizsgalapon.

c., Méretfelvétel

A küllembíró vagy segítője a Szövetség által elfogadott mérőbottal először az állat marmagasságát, majd törzshosszát méri le. Ezután az egyed súlya kerül lemérésre mérlegeléssel. Az adatok feljegyzésre kerülnek a TA-vizsgalapon.

d., Küllembírálat

A küllembíró – akárcsak a kiállításokon – részletesen, minden testtájra kiterjedően leírja és értékeli az állat küllemét. A kiállításokon szokásos módon összességében is minősíti azt, de természetesen nem végez besorolást.

A TA-vizsga végén csak a legalább “nagyon jó” minősítésű egyedek kaphatnak “tenyészthető” minősítést. Az ennél gyengébb eredményt elért egyedek a TA-vizsga további részéről “nem tenyészthető” minősítéssel kizárásra kerülnek.

9/II. Karakteri teljesítmény lemérése

a., Az alapvető természetes magatartásformák tesztje ( ATMT )

A teszt célja, hogy a tenyésztésre kijelölt állományból kiszűrje a nem természetes magatartásformákat (félénkség, túlzott agresszivitás) mutató egyedeket. Ezt olyan helyzetek imitálásával teszi, amelyek a mindennapi életben bármikor előfordulhatnak. A teszt így a biztonságosan tartható kutyákat választja el az emberre esetleg veszélyessé válható egyedektől.

A/a., Közömbösség :


A kutyáknak ezalatt az előzőekben leírtak szerint kell viselkedniük. A kezelhetetlenül agresszív vagy indokolatlan félénkséget mutató egyedeket ki kell zárni. A TA-vizsga ezen részén csak a kívánalmak szerint viselkedő, azaz közömbös vagy barátságos egyedek kapnak “megfelelt” minősítést. A kizárásra került ebek “nem felelt meg” minősítést kapnak, amely mellé fel kell tüntetni a minősítés okát. A TA-vizsga szempontjából ők “nem tenyészthető” minősítést kapnak.

A/b., Barátságosság :

A minősítés tekintetében az a/a., pontban leírtak szerint kell eljárni.

A/c., Kiegyensúlyozottság :

Az értékelés és minősítés tekintetében az előző pontokban foglaltak szerint kell eljárni.

Azok az egyedek, melyek az a/a-c., pontok mindegyikében “megfelelt” minősítést kaptak, megkapják az “ATMT-én megfelelt” minősítést.

b., Bátorságpróba (csak am. Staff. terrierek számára kötelező !)

Mivel a bull-típusú terrierek közül egyedül az amerikai staffordshire terrier lett munkára kitenyésztve, így csak az ezen fajtába tartozó egyedek számára kötelező ez a próba. Célja, hogy a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges jellembéli tulajdonságok közül a legfontosabbiknak, a bátorságnak a fokát felmérje.

fogást teljesítenie, de aktívan védelmeznie kell gazdáját. A közömbösen viselkedő vagy

megriadt, menekülni próbáló egyedeket a további vizsgáról ki kell zárni.

A bátorságpróbán csak a kívánalmak szerint viselkedő egyedek kapnak “megfelelt” minősítést. A kizárásra került ebek “nem felelt meg” minősítést kapnak, amely mellé fel kell tüntetni a minősítés okát. A TA-vizsga szempontjából ők “nem tenyészthető” minősítést kapnak.

Amennyiben a többi fajta képviselői közül egy tulajdonos önként vállalkozik kutyájával a bátorságpróba elvégzésére, részt vehet rajta. A minősítés kötelező jelleggel felkerül a TA-vizsgalapra, de az esetlegesen “nem felelt meg” minősítést kapott egyedek nem kerülnek kizárásra a vizsga további részéből.

9/III. Fizikai teljesítmény lemérése

A fizikai teljesítmény lemérésének célja az állatok állóképességének vizsgálata. Bár a küllembírálatok alatt is meg kell tenniük néhány kört futva, ez azonban csak a mozgás megítélésének szempontjából, azaz esztétikai szempontból játszik szerepet minősítésükben.

A folyamatosan ügető, az előírt intervallumot teljesítő egyedek “megfelelt” minősítést kapnak. “Nem felelt meg” minősítést kapnak a túlságosan elfáradó, összeeső, tartósan poroszkálva vagy lépésben haladó ebek. A TA-vizsga szempontjából ők “nem tenyészthető” minősítést kapnak.

9/IV. Értékelés

Az I. pontban “nagyon jó” és “kitűnő”, a II./a/a-c. pontokban, valamint a III. pontban “megfelelt” minősítést kapott egyedek a TA-vizsga végén “tenyészthető” minősítést kapnak. Az amerikai staffordshire terriereknek ehhez még “megfelelt” minősítést kell kapniuk a bátorságpróbán.

9/V. A minősítés dokumentálása

A kapott minősítést a küllembírálattal együtt a bírói ringben működő írnok vezeti rá az egy eredeti és egy másolati példányt tartalmazó TA-vizsgalap erre kijelölt részére. A bírálat végén a bíró kézjegyével hitelesíti a TA-vizsgalap vonatkozó részét.

A karakteri teljesítmény lemérése során kapott minősítéseket a teljesítménybíró mellett működő írnok vezeti rá a TA-vizsgalap erre kijelölt részére. A teljesítménybíró is kézjegyével hitelesíti a TA-vizsgalap vonatkozó részét.

A fizikai teljesítmény lemérése során kapott minősítéseket a teljesítménybíró mellett működő írnok vezeti rá a TA-vizsgalap erre kijelölt részére. A teljesítménybíró is kézjegyével hitelesíti a TA-vizsgalap vonatkozó részét.

Az értékelés során kiadott tenyészminősítéseket a TA-vizsga vezető bírója mellett működő írnok vezeti rá a TA-vizsgalapra. A vezetőbíró kézjegyével hitelesíti a TA-vizsgalapot és a TA-vizsgalapok alapján készült összesítőt. A TA-vizsgalap eredeti példányát és az összesítőt a rendező szervezet eljuttatja a BTMK dokumentációs központjába adatfeldolgozás céljából.

A TA-vizsgalap másolati példányát a TA-vizsga szervezője, vagy annak képviselője átadja a felvezetőnek. A vizsgán sikeres kutya tulajdonosa később postán egy a BTMK központi irodája által kiállított vizsgabizonyítványt is kap. A TA-vizsgalapon szereplő eredményt az írnok bevezeti a származási lap hátulján található Eredményrovatba. A bejegyzést a TA-vizsga szervezője aláírásával és bélyegzőlenyomattal hitelesíti.

9/VI. A TA-vizsga megismétlése

A “nem tenyészthető” minősítést kapott egyed a sikertelen TA-vizsgától számított 6 hónap leteltével újra próbálkozhat a soron következő TA-vizsgán. A TA-vizsga csak kétszer ismételhető meg.

A kétszeri sikertelen ismétlést követően az egyed a tenyésztésből végleg kizárásra kerül, és a BTMK más saját rendezvényeire (kiállítás, stb.) sem nevezhető, azokon nem vezethető fel. A tenyésztésből való végleges kizárás további következményeiről a Törzskönyvi Szabályzat rendelkezik.

9/VII. Záró rednelkezések

A TA-vizsgaszabályzatot a BTMK elnöksége 1999.11. 26-án megtartott ülésén elfogadta. A TA-vizsgaszabályzat 2001.01.01-én lép életbe.

Vissza