Make your own free website on Tripod.com
ebtenyésztőkklubegyesület

B., A BTMK Kiállítási Szabályzata

1., Általános rendelkezések

A BTMK saját hatáskörében vagy helyi szervezetei által, más fajtaklubokkal illetve a MEEOEEKSz-szel közösen kiállításokat rendez.

A kiállítások lehetnek:


A kiállítások engedélyezése:

A kiállításokról a BTMK Elnöksége a rendezvényt megelőző évben benyújtott javaslatok alapján, amennyiben más szervezettel közösen rendezendő kiállítás, az adott szervezettel való egyeztetés után dönt.

A rendezvények időpontjáról és helyéről – amennyiben azok nem szövetségi rendezvények – a kiállítást megelőző év végéig külön értesíteni kell a MEEOEEKSz-t, mint a hazai kynológiai csúcsszervezetet. A klub rendezvényei szervesen kell illeszkedjenek a kiállítási naptárba, vagyis anélkül, hogy más rendezvényekkel kizárható átfedésben lennének.

2., A kiállításokon való részvétel

A BTMK vagy helyi szervezetei által rendezett klubkiállításokon csak a klub által gondozott öt fajta képviselői vehetnek részt. A fajtakiállításon csak az adott fajta egyedei vehetnek részt.

A speciális klubkiállítás és a speciális kiállítás kivételével csak FCI által elismert, magyar tulajdonú eb esetén kizárólag a BTMK által kiállított vagy honosított származási lappal rendelkező kutyák vehetnek részt. A kivételként már említett rendezvényeken AKC, BKC illetve bármilyen hazai vagy külföldi származási lappal rendelkező ebek részt vehetnek. Magyar tulajdonú eb esetében az ilyen származási lapokat az illetékes hazai fajtaszervezettel ekkor is honosíttatni kell.

A kiállításokra nevezheti kutyáját bel- és külföldi természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.

A kiállításon csak egyedi azonosítóval megjelölt ebek vehetnek részt. A bírálatok előtt elvégezhető az állatok egyedi azonosítóján szereplő adatok összevetése a nevezéshez benyújtott származási lap másolatán szereplő adatokkal. Ezt az egyeztetést a bíró, illetve a BTMK vagy társszervezetei által kijelölt személy végezheti el. Amennyiben az egyeztetés eredménytelen, a kutyát a versenyből ki kell zárni, és tulajdonosával szemben való fegyelmi eljárás céljából az illetékes szervhez kell fordulni (BTMK-tag esetében a BTMK Fegyelmi Bizottsága).

3., Nevezési feltételek

A BTMK kiállításaira csak előre lehet nevezni, azaz helyszíni nevezés nincs. A nevezési határidő, ami a beérkezés dátumát jelenti, a kiállítást megelőző 30. nap. A tulajdonos a nevezési határidőig nevezheti kutyáját. A késve beérkezett nevezéseket a kiállítás szervezője nem veszi figyelembe.

A nevezés beadásával, beküldésével a kutyatulajdonos egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezési díj egyidejű befizetésére. A nevezési díj semmilyen körülmények között nem téríthető vissza.

A nevezési díj mértékét a BTTMK a kiállítási évet megelőző évben közzéteszi, illetve a nevezési felhíváson feltünteti. A klub saját kiállításaira a nevezési díj a klub- és más MEEOEEKSz-tagszervezet tagjainak kedvezményes.

A nevezéshez csatolni kell:

A kiállításokra nevezhető minden kutya, tekintet nélkül addig elért eredményeire és címeire, természetesen a Champion osztály kivételével.

Az osztályba való besorolásnál életkor tekintetében a bírálat napja, Championátus tekintetében a nevezés napja az irányadó.

Minden kutya csak egy osztályba nevezhető, kivétel a CC rendszerű kiállítás.

A kutyatulajdonos a nevezés beküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el a Kiállítási Szabályzatot, és vállalja az abban foglaltak betartását.


4., Visszaigazolás

A rendező szervezet a határidőig beérkezett szabályszerű nevezéseket beküldő tulajdonost visszaigazolás formájában értesíti. A visszaigazolás tartalmazza a tulajdonos és a kutya adatait, a kiállítási osztályba való besorolást és a startszám megjelölését.

A startszámot a visszaigazolás bemutatásával a bírói körben lehet átvenni a bírálatok megkezdése előtt.

5., Kizáró feltételek

A kiállításra nem nevezhető és a kiállításon nem bírálható beteg, sérült, nyomorék, vagy mesterségesen megváltoztatott külsejű kutya (ez természetesen nem vonatkozik az amerikai staffordshire terrier esetében a fülvágásra és a Boston terriernél a farok kupírozására). Nem vezethető fel tüzelő, vagy láthatóan vemhes (az 5. héttől), illetve szoptatós szuka.

6., A beléptetés szabályai

A kiállítás területére csak a kiállításra benevezett, érvényes állategészségügyi papírokkal rendelkező kutya vihető be a kiállítás megkezdése előtt. A kiállítási irodától kapott visszaigazolást és az oltási papírokat a kutya tulajdonosának belépéskor fel kell mutatnia. Ha ezt nem tudja teljesíteni az ellenőrzéskor, a belépést megtagadják tőle és kutyájától.


A kiállításra benevezett és beengedett kutyával egyetlen felnőtt korú személy jogosult belépésre. A kísérőknek, családtagoknak belépőjegyet kell váltaniuk.

7., A kiállítási területen

A kutyatulajdonos köteles betartani a kiállítás kezdési és zárási időpontját. Gondoskodnia kell arról, hogy a kiállítás kezdete előtt kutyájával együtt belépjen a kiállítás területére. A kiállítás területéről annak befejezése előtt kutyájával nem távozhat el, csak rendkívül indokolt esetben a BTTMK tisztségviselőjének engedélyével.

A kiállítási területen a kutyát szabadon engedni tilos. A kutyát kikötni csak biztonságos, fémből készült kennellánccal szabad. Gondoskodni kell az állat megfelelő árnyékolásáról és ivóvízzel való ellátásáról. A kutyát felügyelet nélkül magára hagyni csak nagyon indokolt esetben, és csak egészen rövid időre szabad.


A kiállítás ideje alatt a kiállítási területen és környékén a tulajdonos felelős a kutyája által okozott minden szennyeződés eltakarításáért, és felelős minden néven nevezhető kárért.


Azt a kiállítót vagy látogatót, aki a kiállításon sportszerűtlen, másokat megbotránkoztató vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, saját vagy másik személy kutyáját veszélyezteti, ki kell zárni a további versenyből és a kiállítás területéről el kell távolítani. Az ilyen személyt, amennyiben a BTMK tagja, fegyelmi eljárás alá kell vonni.


8., A bírói körben

A kiállító felelőssége, hogy kutyájával a bírói körben időben megjelenjen. A bírálatok menetéről, idejéről a kiállítás ideje alatt a központi hangosbeszélőn folyamatos tájékoztatás hallható. A ringek környékén a ringtitkár tájékoztatását kell figyelni.

A bírói körben a bírálatok megkezdését követően csak a bíró, a ringtitkár, az írnok és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. Kivételt képez az MEEOEEKSz elnöke, a Szövetség Bírói Testületének elnöke, a BTMK és társklubjainak elnöke, a kiállítás vezető bírója, vagy ezen személyek megbízottja. Ezek a személyek nem avatkozhatnak bele a bírálatok menetébe.

A bírói ringben és annak közvetlen környékén a bíró, és rajta keresztül a ringtitkár tartja fenn a bírálat zavartalan lefolytatásához szükséges körülményeket. Utasításaikat, kéréseiket a kiállítóknak és a látogatóknak tiszteletben kell tartaniuk.

A kiállításokon csak a kiállítási katalógusban, vagy annak kiegészítésében szereplő kutyák bírálhatóak.

Amennyiben a kiállító lekéste osztályának bírálatát, a valamennyi osztályt és fajtát érintő bírálat befejését követően kérheti a bírótól a bírálat elvégzését. Azonban nincs mód arra, hogy a kutya akár kitűnő minősítés esetén is helyezést vagy címet kapjon, mivel azok már kiosztásra kerültek.

Az olyan kutyák, melyek agresszív viselkedésükkel akadályozzák a bírálat zavartalanságát, és veszélyeztetik a többi kutya és kiállító, vagy a bíró és segítői testi épségét, kizárásra kerülnek. A kizárás tényét ott helyben rá kell vezetni a bírálati lapra.

Az olyan támadó vagy félénk viselkedésű kutyák, melyek nem hagyják magukat megtekinteni ( esetenként megtapintani ) a bíró által, jó minősítésnél jobbat nem kaphatnak.

A kiállító köteles a kutyája által kapott eredményt, minősítést regisztráltatni a származási lap hátoldalán vagy az eb teljesítményfüzetében.

9., A bírálatok menete

A bírálatok menete egységesen a következő:

A bírálatok során a bíró, illetve a tolmács a bírói kör szélén tartózkodók számára érthetően közvetíti a bírálatokat. Az összevetés során ugyancsak a közönség számára hallhatóan indokolja meg a helyezések sorrendjét. Ezzel segíti a fajta iránt érdeklők szakmai fejlődését.

10., A minősítés dokumentálása

A kapott minősítést a bírálattal együtt a bírói ringben működő írnok vezeti rá a bírálati lapra. A minősítések összegzéséül bírálati összesítőt készít. A bírálati összesítő a katalógus szerint felsorolt kutyák neve mellé feljegyzett minősítéseket tartalmazza. A bírálat végén a bíró kézjegyével hitelesíti a bírálati lapot és a bírálati összesítőt.

A bírálati lap egy eredeti és egy másolati példányt tartalmaz. A másolati példány a bírálati összesítővel együtt a BTMK dokumentációs központjába kerül adatfeldolgozás céljából. A dokumentumoknak a BTMK-hoz való eljuttatásáról a rendező szervezetnek kell gondoskodnia.

A bírálati lap eredeti példányát a bíró vagy a ringtitkár átadja a felvezetőnek. A felvezető a bírálati lapon szereplő eredményt köteles bevezettetni a származási lap hátulján található Eredményrovatba a kiállítási irodán. A kiállítási iroda a kiállítási terület központi helyén található, s erről a kiállítás ideje alatt a kiállítók hangosbeszélőn kapnak felvilágosítást. A kiállítási irodán a bírálati lapon szereplő minősítés, cím bejegyzését a kiállítás szervezője által megbízott írnok(ok) végzik. A bejegyzést a kiállítás, a dátum, az osztály és bíró pontos megjelölésével végzik el, s a kiállítást rendező szervezet pecsétlenyomatával hitelesítik.

11., Átsorolás

Átsorolás történhet:

a., Amennyiben Champion osztályba történő nevezéskor a tulajdonos nem csatolta a nevezési papírokhoz a Champion bizonyítvány másolatát, a rendező automatikusan Nyílt osztályba sorolja a kutyát.

b., A bíró jogosult a kiállítás megkezdése után a rendező által nem megfelelő osztályba sorolt kutyát a megfelelő osztályba (esetleg fajtába) átsorolni.

c., Amennyiben a rendező a kiállítási katalógus során elírást követ el, a vezető bíró feladata a téves adatok kijavítása után a kutya helyes osztályba való indítás biztosítása. Ez természetesen csak a szükséges dokumentumok (nevezési lap, származási lap, Champion bizonyítvány) egyeztetése után lehetséges.

Az átsorolás tényét minden esetben fel kell tüntetni a bírálati összesítőn és a bírálati lapon.

12. Óvás

13., Az FCI rendszerű (CAC cím kiadásával járó) kiállítások osztályai

1., Bébi osztály:

Ebbe az osztályba a 3-6 hónapos kutyák sorolandók. A bírálat során csak leírást kapnak.

2., Kölyök osztály:

Ebbe az osztályba a 6-9 hónapos kutyák sorolhatók. . Ettől az osztálytól a kutyák már leírást és minősítést is kapnak a bírálat során, “ígéretes” vagy “nagyon ígéretes” jelzővel. Ezek jelzése a fehér szalag.

3., Fiatal osztály:

9-18 hónapos korig. Helyezések és címek ettől az osztálytól kerülnek kiosztásra. Több “kitűnő”, vagy ezek hiányában több “nagyon jó” minősítés esetén a bíró besorolja a kutyákat I-IV. helyig. A “kitűnő I.” (“nagyon jó I.”) minősítésű kutya megkaphatja a HPJ címet, amelyhez kék-fehér szalag és HPJ-kártya jár.

4., Növendék osztály:

15-24 hónapos korig. Több “kitűnő” minősítés esetén a bíró besorolja a kutyákat I-IV. helyig. A “kitűnő I.” minősítésű megkaphatja a CAC címet, amelyhez piros-fehér-zöld szalag és CAC-kártya jár. A “kitűnő II.” minősítésű kutya ekkor megkapja a Res. CAC címet, Res. CAC-kártyával.


5., Nyílt osztály:

15 hónapos kortól. Több “kitűnő” minősítés esetén a bíró besorolja a kutyákat I-IV. helyig. A “kitűnő I.” minősítésű megkaphatja a CAC címet, amelyhez piros-fehér-zöld szalag és CAC-kártya jár. A “kitűnő II.” minősítésű kutya ekkor megkapja a Res. CAC címet, Res. CAC-kártyával.

6., Champion osztály:

Ebbe az osztályba kizárólag Nemzeti, vagy Nemzetközi Champion címet elért kutyák indulhatnak. Egy ilyen címet az eb az FCI előírásai szerint legkorábban 28. hónapos korában érhet el.

Több “kitűnő” minősítés esetén a bíró besorolja a kutyákat I-IV. helyig. A “kitűnő I.” minősítésű megkaphatja a “Champion osztály CAC” címet, amelyhez piros-fehér-zöld szalag és Champion osztály CAC-kártya jár. A “kitűnő II.” minősítésű kutya ekkor megkapja a Res.CAC címet, Res. CAC-kártyával.

7., Veterán osztály:

7 éves kortól. Több “kitűnő” minősítés esetén a bíró besorolja a kutyákat I-IV. helyig. A “kitűnő I.” minősítésű megkaphatja a “Veterán osztály győztese” címet, amelyhez piros-fehér-zöld szalag és “Veterán osztály győztese”-kártya jár. A “kitűnő I.” minősítésű kutya továbbá megkaphatja a CAC címet is, amelyhez CAC-kártya jár. A “kitűnő II.” minősítésű kutya ekkor megkapja a Res. CAC címet Res. CAC-kártyával.

14., A kiállításokon elérhető minősítések és címek

1., Az egyes osztályokban elérhető minősítések:

A “kitűnő” minősítés jele a kék szalag.

A “nagyon jó” minősítés jele a piros szalag.

A “jó” minősítés jele a sárga szalag.

A “megfelelő” minősítés jele a zöld szalag.

2., Az egyes osztályokban nyerhető címek:

HPJ (Hungária Príma Junior) – a fiatal osztály nyertese kaphatja

CAC (Nemzeti Champion várományos) – növendék, nyílt és Champion osztály győztese kaphatja

Ezen címek odaítélése nem kötelező, amennyiben a felvonultatott egyedek minősége nem éri el a kívánatos szintet.

Reserve (Res.) CAC – a növendék, nyílt és Champion osztály második helyezettje kapja, amennyiben a CAC cím kiadásra került

BOB (Best of Breed, azaz Fajtagyőztes) – az osztálygyőztes kutyák közül kerül kiválasztásra

BIS (Best in Show) – a kiállítás legszebb kutyája kapja a BOB címet nyert kutyák közül. Fajtakiállításon értelemszerűen nem kerül kiosztásra

Res. BIS – a második helyezett kapja

Fiatal Klubgyőztes – az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő CAC klubkiállítás Fiatal osztályának győztese kapja nemenként a HPJ cím mellett. Az évszámot fel kell tüntetni.

Klubgyőztes – az évente egy alkalommal megrendezésre kerülő CAC klubkiállítás növendék, nyílt és Champion osztályának CAC győztesei közül kiválasztott kutya kapja nemenként. Az évszámot fel kell tüntetni.

A klubkiállításokon a BTMK elnökségének jóváhagyásával különdíjak is felajánlásra kerülhetnek, pl.: legfiatalabb kutya és felvezető megjutalmazása, Fiatal Felvezetők Versenye, stb..

A kiállításon kívül nyerhető címeket a Szövetség Kiállítási Szabályzata tartalmazza.

15., A nem FCI rendszerű (CAC cím kiadása nélküli) kiállításokról

Ezek a kiállítások ( Trophy, CC ) az angolszász országokban szokásos, az FCI-étől eltérő szisztémát követik. A fentiekben leírtaktól elsősorban abban különböznek, hogy a korcsoportos beosztás jobban követi a fejlődés különböző szakaszainak megfelelő fizikai fejlettséget ( Trophy ), illetve egy kutya több osztályba is nevezhető ( CC ). Akárcsak a normál klubkiállítás, ezek is évente egyszer kerülhetnek megrendezésre.

Miután ezek az FCI gyakorlatában nem szereplő kiállítások, így az itt nyerhető címeket az FCI nem ismeri el. Az itt kapott győztes eredmények nem játszanak szerepet sem a Junior, sem pedig a Nemzeti Championátus megszerzésében. Éppen ezért egyeztetés szükséges az FCI-tagságú Szövetséggel ezek meghonosítását illetően.

a., Trophy-kiállítás

1., Youngster (Fiatal) osztály:

8-14 hónapos korig. A minősítések és besorolások rendje megegyezik az FCI-rendszerrel, a következő különbséggel : a “kitűnő I.” (“nagyon jó I.”) minősítést szerzett kutyák nem HPJ címet kapnak. Az első helyezettek automatikusan megkapják a “Best Youngster Male”, illetve a “Best Youngster Female” címet az évszám feltüntetésével. A kettejük összevetése során kerül kiválasztásra a “Youngster Trophy Winner” cím nyertese, az évszám feltüntetésével. A további helyezettek címet nem kapnak.

2., Junior (Növendék) osztály:

14-18 hónapos korig. A minősítések és besorolások rendje megegyezik az FCI-rendszerrel, a következő különbséggel : a “kitűnő I.” minősítést szerzett kutyák nem CAC címet kapnak. Az első helyezettek automatikusan megkapják a “Best Junior Male”, illetve a “Best Junior Female” címet az évszám feltüntetésével. A kettejük összevetése során kerül kiválasztásra a “Junior Trophy Winner” cím nyertese, az évszám feltüntetésével. A további helyezettek címet nem kapnak.

3., Adult (Felnőtt) osztály:

18 hónapos kortól. A minősítések és besorolások rendje megegyezik az FCI-rendszerrel, a következő különbséggel : a “kitűnő I.” minősítést szerzett kutyák nem CAC címet kapnak. Az első helyezettek automatikusan megkapják a “Best Adult Male”, illetve a “Best Adult Female” címet az évszám feltüntetésével. A kettejük összevetése során kerül kiválasztásra az “Adult Trophy Winner” cím nyertese, az évszám feltüntetésével. A további helyezettek címet nem kapnak.

4., Champion osztály:

Ebben az osztályban Nemzeti vagy Nemzetközi Championátussal rendelkező kutyák indulhatnak. A minősítések és besorolások rendje megegyezik az FCI-rendszerrel, a következő különbséggel : a “kitűnő I.” minősítést szerzett kutyák nem CAC címet kapnak. Az első helyezettek automatikusan megkapják a “Best Champion Male”, illetve a “Best Champion Female” címet az évszám feltüntetésével. A kettejük összevetése során kerül kiválasztásra a “Champion Trophy Winner” cím nyertese, az évszám feltüntetésével. A további helyezettek címet nem kapnak.

A győztes címet elért kutyák a kiállítás végén konkurálnak a kiállítás abszolút győztesének kijáró díjért. A “Trophy Absolut Winner” címet végül a bíró által kiválasztott legjobb kutya kapja, az évszám feltüntetésével.b., CC-kiállítás

A leginkább Nagy-Britanniában elterjedt CC-kiállítások átvétele és rendezése egyenlőre kísérleti jelleggel történne. A bevezetés előtt további egyeztetések szükségesek.

Az FCI-rendszerű kiállításoktól való legjellemzőbb eltérése abban áll, hogy egy kutya egyetlen kiállításon belül több osztályba is nevezhető. Az osztályok felállítása természetesen itt is elsősorban a nemek és korosztályok alapján kerületek felállításra. Azonban szerepet játszanak a korábban esetlegesen elért eredmények is, nemcsak a Champion osztályban. Így létezik külön kategória az egy korábbi kiállításon már legalább egy győztes címet nyert kutyáknak, vagy azoknak, melyeknek a Champion cím eléréséhez még egy győzelmet kell elérniük.

c., Egyéb kiállítások

Emlékkiállítás ( Memorial ) – Tulajdonképpen a Trophy-kiállítás egy változata, így a kiállítási osztályok is megegyeznek.

Ausztriában minden második évben megrendezik a Hauck Memorial és a Joe Mullen Memorial speciálkiállításokat ( Emil Hauck osztrák állatorvos, neves bullterrier tenyésztő, Joe Mallen pedig a staffordshire bullterrier fajta egyik “atyja” volt ). Az előbbi a bullterrierek, míg az utóbbi a staffordshire terrierek egyik legrangosabb európai seregszemléje. Bár nem tartozik az FCI által leismert kiállítások közé, minden egyes Memorial-on száznál is több kutya vetélkedik a rendkívül rangos – általában angol – bírói gárda előtt.

A BTMK tervei között szerepel, hogy egy Memorial kiállítást meghonosítson Magyarországon. Ezt az amerikai staffordshire terrier fajta esetében tervezi, Clifford Ormsby Memorial néven (Ormsby úr amerikai tenyésztő volt, a modern fajta egyik megteremtője). Megfelelő szervezéssel, rangos amerikai bírók meghívással és reprezentatív díjakkal egész Európából idelátogató kiállítók tennék valóban nemzetközivé és színesebbé a minden páratlan évben megrendezett kiállítást.

16. Egyéb rendelkezések

A BTMK Kiállítási Szabályzatát a klub elnöksége 1999. 11. 26-án megtartott ülésén elfogadta. A KSz hatályba lépésének ideje : 2000. Március. 1.

Vissza